PorovnejCenu.cz | Maturita.cz | iMaturita.cz | Jazykové-školy.cz | HyperStudent.cz | Pomaturitní studium

 
 
 
   


 Doporučujeme

 Odkazy
Maturitní otázky Gramatika a stylistika


Objednat: 

ISBN: 80-86376-10-1
Autor: Ing. Jitka Mudrychová
Formát: A5
Počet stran: 94
Vydáni:
Cena: 105 Kč

Témata: 

1. O původu a vývoji českého jazyka
2. Slovní zásoba a její obohacování
3. Slovníky
4. Podstatná jména
5. Přídavná jména
6. Zájmena
7. Číslovky
8. Slovesa
9 . Neohebné slovní druhy
10. Větné členy
11. Věta jednoduchá
12. Souvětí
13. Slovní zásoba a její rozvrstvení
14. Vztahy souřadné a podřadné
15. Věta hlavní
16. Věta vedlejší
17. Vývoj českého pravopisu
18. Verbální a mimoverbální komunikace
19. Nářečí
20. Interpunkce
21. Slova jednoznačná, mnohoznačná, významově blízká
22. Odborný styl 
23. Umělecký styl
24. Publicistický styl
25. Skladebné dvojice
26. Charakteristika
27. Popis
28. Vývoj naší jazykovědy
29. Tvoření slov v češtině, obohacování slovní zásoby
30. Přejatá slova


22. Styl odborný

= styl odbor. publikací, časopisů

  • cílem je poučit
  • používá se slohový postup popisný, výkladový, úvahový
  • požadavek: věcná správnost, úplnost, přesnost, jednoznačnost vyjádření, přehlednost.

Slovní zásoba odbor. stylu:

Odborné názvy ( termíny)- odborná terminologie

1)- jednoslovná pojmenování

a) speciální ( v jednom oboru v jediném významu- vodík,neuron)

b) v ustáleném významu- v různých oborech- př.kostra, náprava

2) víceslovná pojmenování ( terminologická sousloví)- spojení substantiva se shodným přívlastkem- podstat. jméno -chemická reakce atd.

- spojení se slovesem- zúčtovat ve prospěch, připsat na vrub

3) shrnující názvy- finanční prostředky, psací potřeby diferencující výrazy- vražda ( úmyslná), zabití (neúmyslné) , kruh (plocha)- kružnice ( křivka)

Termíny mohou být slova :

  • domácí- ponorka, kyvadlo
  • přejatá- zvl. mezinárodní- kilogramy, laser
  • výklad termínů- terminologické slovníky, slovníky cizích slov

Syntax odborného stylu.

A) Stavba věty jednoduché- sevřenost- jmenné konstrukce

Příd. jména slovesná = náhrada vět vztažných

Podstat. jména slovesná = dtto

Př. ( vzniklý, vyjadřující)

Druhotné předložky v důsledku místo protože

za účelem- místo aby

B) důraz na těsná spojení

- přechodníkové vazby, trpný rod

C) pořádek slov ve větě- jádro výpovědi na konci oznamovací věty, dělení na odstavce, oddíly.

D) souvětí- složitost, podřazenost, propracovanost, vsuvky(v definicích)- zpřesnění , vysvětlení pojmů, využití závorek.

E) explicitnost- vyjadřování významových vztahů

F) grafické znázorňování- typy, velikost písma, prokládání, podtržení, číslování oddílů textů G) citace ( uvádění názorů původního znění)+ bibliografické údaje.

Slohové útvary:

Odborný popis, článek, stať, pojednání encyklopedické recenze-=kritické hodnocení literárního díla- texty vědeckopopularizační- pro široký okruh neodborníků- jednodušší výklad, názornější vysvětlení významu termínů.


 Nákupní košík

neobsahuje položky

Nákupní košík


 AkceMaturitní otázky Účetnictví

115 Kč  Po slevě: 55 KčNakladatelství
Radek Veselý
Ivana Olbrachta 672
67401 Třebíč
tel.: 602 586 411
IČ: 474 46 714
radekvesely@centrum.cz

 ICQ: 221327340    
   
» stáhněte si naši ikonku «